ელექტრონული ბიბლიოთეკა

ზურაბ ახვლედიანი 80, საიუბილეო გამოცემა, თბილისი, 2013

ადმინისტრაციული სამართლის პრობლემები, ლიანა გიორგაძის რედაქტორობით, თბილისი, 2013

ზურაბ ბეჟაშვილი, ქონებრივი უფლებების კოლექტიურ საფუძველზე მმართველი ორგანიზაციების როლი საავტორო უფლებათა დაცვის სფეროში, თბილისი, 2013

ბესარიონ ზოიძე 60, საიუბილეო გამოცემა, თბილისი, 2013

ბესარიონ ზოიძე, სამართლის პრაქტიკული ყოფიერების შემეცნების ცდა, უპირატესად ადამიანის ძირითადი უფლებებათა ჭრილში, თბილისი, 2013

სერგი ჯორბენაძე, რეკლამის განთავსება ტელემაუწყებელზე, თბილისი, 2013

გვანცა გუგეშაშვილი, გუდვილი, როგორც ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტი და მისი ადგილი კონკურენტულ ურთიერთობებში, თბილისი, 2013

მითითებისა და აღნიშვნის სტანდარტი სამართალში (Bluebook), თბილისი, 2013

დიმიტრი გეგენავა, ზურაბ მაჭარაძე, კაზუსები საკონსტიტუციო სამართალში, თბილისი, 2013

თანამედროვე საკონსტიტუციო სამართალი, წიგნი I, გიორგი კვერენჩხილაძისა და დიმიტრი გეგენავას რედაქტორობით, თბილისი, 2012

დიმიტრი გეგენავა, საკონსტიტუციო მართლმსაჯულება საქართველოში: სამართალწარმოების ძირითადი სისტემური პრობლემები, თბილისი, 2012

ლევან გვრიტიშვილი, მოწმეთა დაცვის სპეციალური პროგრამა, თბილისი, 2012

სურგულაძისა და ნანეიშვილის პოლემიკა, დიმიტრი გეგენავას რედაქტორობით, თბილისი, 2012

დიმიტრი გეგენავა, სტუდენტური თვითმმართველობების სამართლებრივი მიმოხილვა, თბილისი, 2011

პერიოდიკა

„თანამედროვე სამართლის მიმოხილვა“, Ν1, 2013

სამართლის ჟურნალი „სარჩევი“, Ν1-2(3-4), 2012

სამართლის ჟურნალი „სარჩევი“, Ν1(2), 2011

სამართლის ჟურნალი „სარჩევი“, Ν1, 2010© 2018 დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტი
თბილისი. საქართველო. ყველა უფლება დაცულია